Úvod

Demografie je věda, která má mnohé co do činění s historií. Společně s ní se zajímá o otázky prostoru a času, spolu s ní hledá také kauzalitu jevů. Jistou „diskvalifikací“ pro demografii je to, že se zajímá jen o reprodukci lidského pokolení a její souvislosti. Měli bychom si však uvědomit, že my všichni jsme produktem demografického chování a také všechny osoby, ať už známé, nebo anonymní, které v minulosti žily, prošly procesem demografické reprodukce, nepřetržitého systému rození a umírání. Domnívám se tedy, že by měl být každý historik alespoň na elementární úrovni připraven rozumět základním problémům demografie, zvláště týká-li se minulosti.

Předkládaná práce se nesnaží být ničím víc, než ucelenou syntézou pohledů historiků, demografů a sociologů na jev nazývaný demografický přechod. Nemá širší výzkumné ambice a jejím cílem je v duchu e-learningu poskytnout co nejpříjemnější možnost ponaučení o studovaném problému. Z tohoto důvodu se v textu nevyskytují tabulky, grafy ani mapové přílohy, které budou prezentovány až v rámci e-learningového kurzu. Tuto náročnější formu výstupu jsem si vybral z toho důvodu, že v užití moderních technologií vidím silnou perspektivu pro učení v dalších letech a doufám také, že se mi nabyté zkušenosti budou v dalším profesním životě hodit.

Kurz je koncipován formou popisu základních fází demografického přechodu, se zvláštním důrazem na skutečně přelomové fáze, tedy druhou a třetí. Tímto výběrem se práce hlásí k dějinám 19.století. Jako místní rámec si autor vybral Evropu, světadíl, na jehož půdě se demografický přechod zrodil a kde také nejrychleji proběhl. Tématem práce rozhodně není lokální analýza, proto se v práci autor zaměřuje na evropský kontext s přihlédnutím k dějinám českého obyvatelstva.

Metodika práce spočívá v popisu charakteristik dané fáze demografického přechodu a vysvětlení jeho příčin a zvláštností. Každou kapitolu se pak snaží oživit stručné vsuvky, ať už se týkají historie demografických názorů, nebo jen rozšiřujícího charakteru. Na závěr úvodní části mé práce bych rád vyjádřil naději, že vzniklý e-learning bude k užitku a bude se uživatelům zamlouvat.

Přílohy:

Obr. 1.:Postavení demografie s systému věd. Demografie je, jak vidno, silně mezioborovou vědou se širokým záběrem.

 

 

 

 

 

 

 http://www.demografie.info/?cz_svet=&PHPSESSID=dccb9f08e8cd6c53567572514dcb43d1

 

 

Zdroj: archiv autora

 

Linky k základům demografie:

Co je to demografie (česky)

Co je to obyvatelstvo a statistické charakteristiky populací (česky) 

Přirozený pohyb obyvatelstva a jeho míry (česky)

Historie demografie a její přední představitelé (česky)

Základní charakteristiky populační dynamiky (anglicky)  

Navigace:

Zpět na úvodní stranu

Následující kapitola: Definice pojmu